Investment policy

Cicero World Wide är en etisk aktivt förvaltad global allokeringsfond med fullt mandat att allokera 0-100% mellan aktier och räntor utifrån förvaltarens marknadsbedömning. Neutral portfölj = 65% aktier, 35% räntor, vilket riskmässigt motsvarar en exponering på 50%/50% då fondens aktieinnehav till följd av vald strategi normalt har ett klart lägre beta än marknaden. Placeringarna görs huvudsakligen genom långsiktiga strategiska direktplaceringar i stabila, lågvolatila aktier och räntebärande placeringar med bra rating. Taktisk kortsiktig över-/underviktning via indexfutures.

Fonden tillämpar en negativ SRI branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden:

* Vapen
* Tobaksprodukter
* Alkohol
* Spel
* Pornografi
* Fossila bränslen

Investment philosophy

Aktiv förvaltning och breda allokeringsmandat med målsättning att över tiden generera alfa, dvs en avkastning överstigande marknadens (relevant jämförelseindex).

Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

En relativt koncentrerad men väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Fokus på allokeringen aktier/räntor, respektive regioner/marknader.

Långsiktiga strategiska direktplaceringar i stabila, lågvolatila aktier och räntebärande placeringar med bra rating. Taktisk kortsiktig över-/underviktning via indexfutures.

Ansvarsfulla investeringar - vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Förvaltningsavgiften består av en fast avgift samt en rörlig avgift. Den fasta avgiften uppgår till 1,5% per år. Den resultatbaserade avgiften uppgår till 20% om avkastningen överstiger jämförelseindex (STIBOR 90 dagar + 1%) baserat på evigt high-water mark.

Select date
This fund class has not yet been started
Start date 2005-06-20
Fund type Allokeringsfond
Trade Dagligen, varje svensk vardag (handelsdag)
Record date for order placement 14:30 varje handelsdag
Currency SEK
Deposit, withdrawal fee NEJ
Fixed annual administration fee 1,50%
Variable performance-based fee *) 20%
Minimum initial investment, SEK 500
Dividend (reinvested) NEJ
ISIN code SE0001451428
PPM-kod 855973
PPM-avgift 0,57*

*) Avgiften utgår på den del av avkastningen som överstiger fondens jämförelseindex. Evig HWM (High Water Mark).

Manager

Managed by Cicero management team

Riskklass

LÄGRE RISK

HÖGRE RISK

1

2

3

4

5

6

7

LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING

HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

Law prescribed documents

Download Fact-sheet for Cicero World Wide
docs
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2018/02/KIID-World-Wide-A-20180131.pdf
Faktablad för Cicero World Wide A
Faktablad för Cicero World Wide A
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/02/KIID-World-Wide-B-20170131.pdf
Faktablad för Cicero World Wide B
Faktablad för Cicero World Wide B
law
https://www.cicerofonder.se/wp-content/uploads/2017/02/KIID-World-Wide-C-20170131.pdf
Faktablad för Cicero World Wide C
Faktablad för Cicero World Wide C

Marketing material

docs
law
law
law